Skip Navigation
2nd MS Biotechnology
FormNoNameFatherNameCategory
492173Tooba IftikharMalik Iftikhar Ahmed AwanA
493719Muhammad MudassirAllah NawazB
491898Fiza MatloobMatloob Ahmad KhanA
518125Urooj ShabbirShabbir AhmadB
FA17-1732Amir Muhammad KhanSahib ShahC
497906Syed Munawar Aziz ShahMia Asrar ShahB
496489Umer ShahzadZahoor AhmedB
529352Dayum Iqbal khanMuhtamim KhanC
504589Iqra SaeedMuhammad SaeedC
532390Najma awanAziz ur RehmanC
FA17-1405Ali MasoodKaleem KhanC
507358Saeed AhmadAbdul RahimC