Skip Navigation
2nd MS Computer Science
FormNoNameFatherNameCategory
523710Yasher AliMuhammad AyazC
FA17-1518HaleemaAttique-ur-RehmanC
530065Ahsan RiazMuhammad RiazC
FA17-1742Rizwan AliShafqat RasoolC
FA17-1555AsadkhanShah Alam khanC
530841Nasir Dilawar KhanDilawar KanC
FA17-1875Unsa khankhan afsar khanC
515365Urooj TariqMuhammad TariqC
533670Jamal Ahmed KhanSaif ur RehmanC